RODO

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Regulacje ogólne

Fundacja Transgresja (Fundacja) posiada Państwa dane osobowe (Dane), które zostały pozyskane w związku jednym lub kilkoma z poniższych Zdarzeń (okoliczności):

 1. Zawarcie umowy (porozumienia) z Fundacją,
 2. Wyrażenie zgody w określonym zakresie dla Fundacji,
 3. Uczestnictwo w programach i projektach prowadzonych przez Fundację i trwających,
 4. Uczestnictwo w programach i projektach prowadzonych przez Fundację i już zakończonych.

Fundacja będzie przetwarzać Państwa dane osobowe pozyskane w efekcie Zdarzeń, o których mowa w pkt. 1-4 w celach niezbędnych do wykonywania obowiązków lub uprawnień Fundacji, jakie wynikają z treści oświadczeń złożonych przez Państwa w związku ze Zdarzeniami (w tym dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych).
Ponadto Fundacja może przetwarzać Państwa Dane, w dobrej wierze, w następujących celach, które nie są ściśle związane ze Zdarzeniami opisanymi w pkt. 1–4 powyżej (Cele dodatkowe):

 1. Przekazywanie informacji na temat działalności prowadzonej przez Fundację,
 2. Przekazywanie zaproszeń na wydarzenia z udziałem Fundacji,
 3. Przekazywanie informacji marketingowych (marketingowych bezpośrednich) opracowanych przez Fundację,
 4. Przekazywanie informacji w postaci okresowych i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje (newslettery),
 5. Przekazywanie informacji na temat programów i projektów prowadzonych przez Fundację, które mogą Państwa zainteresować.

Administratorem Danych jest Fundacja Transgresja, z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołaja Kopernika 14; nr KRS: 0000706631; NIP: 6342914568; REGON: 368857557.

Fundacja może być zobowiązana do przekazania (udostępnienia miejsca przechowywania) Danych do organów Unii Europejskiej, a także do Państw niebędących członkami Unii Europejskiej ani członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli okaże się to konieczne zgodnie z regulacjami dotyczącymi programów i projektów prowadzonych przez Fundację. Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.

Zgoda na przetwarzanie danych, uprawnienia.

Zgoda, której Państwo udzielają do przetwarzania Danych w związku z ze Zdarzeniami opisanymi w pkt. 1-4, jest dobrowolna i swobodna, i może być cofnięta lub ograniczona, jednak jej istnienie jest konieczne: do wykonywania postanowień umowy zawartej z Fundacją (Zdarzenia z pkt. 1), w zakresie złożonego Fundacji oświadczenia (Zdarzenia z pkt. 2), do procedowania przez Fundację w ramach programów i projektów (Zdarzenia z pkt. 3).
Zgoda, której Państwo udzielają na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych, jest dobrowolna i swobodna.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych w całości lub w wybranym przez Państwa zakresie w każdym czasie oraz w każdy możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości Fundacji odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych, Fundacja będzie przyjmowała wykładnię rozszerzającą takie oświadczenie, aby jak najlepiej chronić Państwa interesy oraz Dane.

Mają Państwo również prawo do wglądu w Dane, do żądania ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia, a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed Państwa określoną decyzją.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Generalnego Inspektora Danych Osobowych (od 25.05.2018: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Fundacja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i właściwą w zakresie niniejszej informacji, e-mail: anna.nawrot@transgresja.org.pl.

Czas przetwarzania danych.

 1. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 1, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres obowiązywania umowy, a także po ustaniu jej bytu prawnego przez czas nie dłuższy niż 10 lat od ustania umowy, a jeżeli po ustaniu umowy zostały podjęte w stosunku do Państwa inne czynności prawne (w szczególności dochodzenie należności), to okres 10 lat biegnie od dnia zakończenia tych czynności.
 2. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 2, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres obowiązywania właściwego oświadczenia, a także po ustaniu jego obowiązywania przez czas nie dłuższy niż 10 lat od jego ustania, a jeżeli właściwe oświadczenie miało charakter bezterminowy, to okres 10 lat rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym według najlepszej wiedzy i staranności Fundacji, ustała podstawa i uzasadnienie jego złożenia.
 3. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 3, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres trwania właściwego postępowania, a także po jego zakończeniu przez czas nie dłuższy niż 10 lat.
 4. W zakresie Zdarzeń opisanych w pkt. 4, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres nie dłuższy, niż 10 lat od dnia zakończenia postępowania. Jeżeli Państwa sytuacja faktyczna wyczerpuje więcej niż jedną z hipotez opisanych w pkt. 1–4 powyżej, to Fundacja będzie przetwarzała Państwa Dane w okresie, który jest najdłuższy.

Przechowywanie danych.

Państwa Dane, których Fundacja jest w posiadaniu, będą przechowywane w jej siedzibie , z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących.

Państwa Dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa Dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.

Udostępnij. Podziel się tym.👍