Ludzie fundacji

Zgodnie ze statutem organami Fundacji Transgresja są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji. Organy Fundacji tworzą ludzie, którzy są siłą Fundacji Transgresja i działają w jej imieniu i na jej rzecz.

Zarząd Fundacji Transgresja

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację.

  • Prezes Zarządu: Barbara Grześ

Rada Fundacji Transgresja

Rada jest organem kontrolnym oraz doradczym Fundacji. Członkowie Rady Fundacji:

  • Grzegorz Kozłowski,
  • Jakub Wostal,
  • Bogusława Żywna.

Naszą Fundację tworzą osoby niezwykłe i dobrze znane w środowisku osób niepełnosprawnych oraz od wielu lat działające na jego rzecz. Lista ich działań i osiągnięć jest ogromna, my jedynie pokrótce przedstawiamy ich sylwetki:

Krzysztof Wostal

Krzysztof Wostal

Z wykształcenia informatyk, administratywista, pedagog. Prowadził autorski program w radiu; w mediach jest ekspertem ds. niepełnosprawności. Od roku 2000 pracuje w branży szkoleniowej, prowadząc specjalistyczne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz o niepełnosprawności.
W roku 2016 był ekspertem na czterech debatach tematycznych poświęconym Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, organizowanych przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, a w latach 2017-2019 członkiem zespołu monitorującego i weryfikującego wdrażanie tejże konwencji w województwie śląskim – przedsięwzięciu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli. Był prelegentem na wielu konferencjach. Od roku 2011 prowadzi również prelekcje dla uczniów katowickich szkół w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Miejska Dżungla”. Był także nauczycielem w dwóch szkołach podstawowych w Mikołowie. Zapraszany jest również do Żywej Biblioteki – wydarzenia organizowanego co roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach.

Od roku 1999 prowadzi działalność społeczną, uczestnicząc w pracach różnych stowarzyszeń, rad i komisji. Był między innymi Przewodniczącym zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich, przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w tym mieście oraz członkiem Zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w dwóch kadencjach (w tym również Wiceprzewodniczącym Zarządu). Obecnie jest członkiem Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących oraz inicjatorem powstania Fundacji Transgresja. Jest także bohaterem oraz współautorem książki pt. „Życie w zachwycie. Bez wzroku i słuchu”. Był także jednym z bohaterów wydanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w 2017 roku publikacji pt. „Lista mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością”. Jest także uczestnikiem programu „Liderzy PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Za swoją działalność na różnych płaszczyznach był kilkakrotnie nagradzany. Między innymi w roku 2009 otrzymał statuetkę Idola Środowiska w konkursie organizowanym przez Fundację Szansa Dla Niewidomych, zaś w roku 2010 został wyróżniony w konkursie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji – Człowiek Bez Barier. W roku 2015 otrzymał wyróżnienie w kategorii „Lodołamacz Specjalny” w Śląskim etapie konkursu Lodołamacze. Był także nagradzany za działalność biznesową, m.in. nagrodą Przedsiębiorczy i Lodołamacza.

Barbara Grześ

Barbara Grześ

W Katowickiej Powiatowej Społecznej Radzie Do Spraw Osób Niepełnosprawnych działa już czwartą kadencję, w obecnej kadencji – podobnie jak w poprzedniej, jest jej Przewodniczącą.
Pełniła funkcję Prezesa Zarządu koła terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach przez okres 14 lat. Była też delegatem na krajowy zjazd Polskiego Związku Niewidomych. Była także członkiem Rady Rehabilitacyjnej przy Okręgu Śląskim Polskiego Związku Niewidomych, a także dwukrotnym członkiem komisji przyznającej środki w ramach programów celowych przy Śląskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Współpracowała z Muzeum Śląskim oraz tworzyła z Nadleśnictwem Katowice Leśną Salę Edukacyjną w Katowicach, dostosowaną dla osób niewidomych.

Laureatka edycji konkursu Lady D. (2018 rok) na Śląsku, doceniona za pracę społeczną na rzecz środowiska lokalnego. Została jej także przyznana przez Sejmik Województwa Śląskiego srebrna odznaka za zasługi dla województwa śląskiego. Za swoją działalność otrzymała także dwie odznaki: honorową brązową i srebrną Polskiego Związku Niewidomych.

Grzegorz Kozłowski

Grzegorz Kozłowski

Ukończył studia z zakresu informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1984-2008 roku związany był z Polskim Związkiem Niewidomych, w którym zajmował się m.in. problematyką ludzi głuchoniewidomych, problematyką wykorzystywania nowoczesnych technologii w służbie osób głuchoniewidomych oraz niewidomych.
Współzałożyciel, a od 2004 do 2017 roku Przewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
Od listopada 2015 roku do chwili obecnej członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
W latach 2013-2015 członek Społecznej rady Konsultacyjnej przy Zarządzie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 2017 roku członek Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
W 2014 roku przewodniczący Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych a następnie do czerwca 2015 roku członek Zarządu PFON. Od września 2014 roku do chwili obecnej, członek Zarządu Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego. W roku 2012 współzałożyciel i jeden z fundatorów Polskiej fundacji Osób Słabosłyszących, początkowo przewodniczący Rady fundatorów fundacji a od września 2014 roku prezes jej Zarządu.

Uczestniczy w pracach różnych zespołów roboczych i komisji eksperckich działających w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu osób z niepełnosprawnością. Jest także ekspertem w dziedzinie dostępności przestrzeni społecznej i publicznej dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (wzroku i słuchu) – aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni oraz nieformalną grupę ekspertów ON-Inclusion 2014-2020.
Twórca polskiego alfabetu punktowego do dłoni dla głuchoniewidomych, współtwórca oraz koordynator programu „Świat bliżej nas, my bliżej świata”, nastawionego na udostępnianie osobom głuchoniewidomym sprzętu komputerowego oraz Internetu.
Instruktor szkoleń komputerowych i wykorzystywania nowoczesnych technologii a także w zakresie metod porozumiewania się osób głuchoniewidomych. Instruktor warsztatów o tematyce włączenia osób z niepełnosprawnościami w nurt życia społecznego adresowanych zarówno do osób z niepełnosprawnościami jak i do ich szeroko pojętego otoczenia.
Uczestnik kilkudziesięciu programów radiowych i telewizyjnych poświęconych tej problematyce. Uczestnik konferencji międzynarodowych z zakresu głuchoślepoty, podczas których prezentował polskie doświadczenia m.in. w zakresie świadczenia usług tłumaczy-przewodników, zatrudnienia wspomaganego itp.
Laureat wielu konkursów, m.in.:

  • „Człowiek bez barier”, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
  • „Idol środowiska” organizowanego przez Fundację „Szansa dla Niewidomych”,
  • Idol środowiska 25-lecia” organizowanego przez Fundację „Szansa dla Niewidomych”.

Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu głuchoślepoty oraz dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

Agnieszka Majnusz

Agnieszka Majnusz

Tłumacz-przewodnik osób głuchoniewidomych, doradca zawodowy, pedagog, fotograf. Od 2010 roku zaangażowana w działalność na rzecz środowiska osób głuchoniewidomych. W latach 2010-2012 pełniła funkcję trenerki pracy w projekcie: „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce.”, była także instruktorem alternatywnych metod komunikacji, trenerem oraz tłumaczem języka migowego. Zajęcia prowadziła m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz szkołach policealnych.

Jest współautorką książki: „Życie w zachwycie. Bez wzroku i słuchu”, a także jedną z autorek publikacji „Ktokolwiek widział, ktokolwiek słyszał. Kompendium wiedzy o głuchoślepocie” oraz kilku artykułów dotyczących głuchoślepoty publikowanych na łamach magazynu „Dłonie i Słowo”.

Pomysłodawczyni i realizatorka filmu – reportażu o środowisku osób głuchoniewidomych „Poza granicami”.

W 2018 roku był on prezentowany na 64. Ogólnopolskim Konkursie Filmów Niezależnych im. Prof. Henryka Kluby w Koninie oraz 12. Festiwalu Filmowym OFFELIADA w Gnieźnie.

Pasjonatka fotografii – absolwentka Podyplomowych Studiów Fotografii Podróżniczej i Dokumentalnej w Katowicach. Jedna z autorek wystawy fotograficznej pod tytułem: „Wyobrażenie” zorganizowanej przez Śląską Jednostkę Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach w 2017 roku.
Przebywając w Irlandii, publikowała swoje artykuły oraz zdjęcia na łamach portalu MyCork: http://mycork.org/author/agnieszka-majnusz/
www.photoagus.wordpress.com
Obecnie pracuje nad kolejną książką…

Udostępnij. Podziel się tym.👍