Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Fundacji Transgresja – https://transgresja.org.pl/.

Fundacja Transgresja zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Transgresja.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-12-15.
Data ostatniego przeglądu Deklaracji Dostępności: 2022-03-21.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób słabosłyszących i głuchych.
  • Niektóre filmy nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidomych.
  • Materiały audio nie posiadają transkrypcji na tekst.

Powody wyłączenia:

  • Niektóre materiały pochodzą od zewnętrznych dostawców.
  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia finansowe dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-12.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki” internetowej, a w przypadku użytkowników korzystających z oprogramowania odczytu ekranu z jego zestawu skrótów do nawigacji.

Nawigacja w serwisie

Strona zawiera menu z odsyłaczami. Nawigacja oparta jest o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Wybranie odsyłacza do serwisu zewnętrznego powoduje jego otwarcie w nowym oknie.

Powiększanie zawartości serwisu

Stronę powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Fundacja Transgresja
ul. Mikołaja Kopernika 14, 40-064 Katowice.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Wostal, adres poczty elektronicznej: krzysztof.wostal@transgresja.org.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Wnioski te można składać także pisząc na adres fundacji.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja poprawy dostępności strony internetowej

Czynimy starania, aby dostępność naszego serwisu internetowego była zachowana, a także tam gdzie to jest możliwe się poprawiała. Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych

Dostępność architektoniczna

Fundacja Transgresja posiada biuro na pierwszym piętrze budynku Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach przy ul. Kopernika 14. Należy się umówić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu spotkania, gdyż pracownicy fundacji najczęściej pracują w terenie. Na pierwsze piętro prowadzą wąskie schody. Nie jest możliwe dostanie się do biura przez osoby poruszające się przy pomocy wózków inwalidzkich, natomiast możliwe jest spotkanie się na parterze, gdzie do dyspozycji pozostają pomieszczenia do tych celów.

Wejście do budynku zapewnia możliwość dostania się osobom poruszającym się przy pomocy wózków inwalidzkich. Wchodzi się z poziomu chodnika. Brak jest obszarów kontroli.

Parter znajduje się poniżej poziomu chodnika i należy zejść po kilku wewnętrznych schodach, znajdujących się około 1 metr za drzwiami wejściowymi. Dostępny jest także podnośnik dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich.

Korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku są w pełni dostępne dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich. Na parterze znajduje się także dostępna dla tych osób toaleta.

W biurze fundacji oraz w budynku brak jest dostosowań w postaci informacji głosowych lub pętli indukcyjnych.

Po wcześniejszym umówieniu możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu.

Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Na przeciw wejścia do budynku (po drugiej stronie ulicy) znajduje się przystanek autobusowy o nazwie „Katowice Kopernika Dworzec”, a w promieniu do 300 metrów przystanki autobusowe: „Katowice Mikołowska Sąd”, „Katowice Andrzeja Dworzec” oraz „Katowice Plac Miarki”. Ostatni z wymienionych przystanków komunikacji miejskiej posiada również stanowiska komunikacji tramwajowej.
Dworzec kolejowy „Katowice” oddalony jest o około 400 metrów od budynku Centrum Organizacji Pozarządowych.

Dostępność wydarzeń

Fundacja Transgresja deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby organizowane przez nią wydarzenia były w pełni dostępne dla ich uczestników.

Udostępnij. Podziel się tym.👍