Dofinansowania na szkolenia

Dofinansowania na szkolenia dla niepracujących osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnością mogą starać się o dofinansowanie kosztów szkoleń.

Na jakiej podstawie?

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776 z późn. zm.) w artykułach nr 38 i 40 przewiduje możliwość dofinansowania szkoleń dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kto może z tego skorzystać?

dofinansowania na szkolenia na tej podstawie mogą korzystać osoby niepełnosprawne:

 • bezrobotne;
 • poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, a zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy;
 • będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników;
 • zatrudnione, jeśli organizatorem szkolenia jest ich pracodawca.

Jak z tego skorzystać?

Kierownik powiatowego urzędu pracy kieruje osobę niepełnosprawną na szkolenie:

 • z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia właściwego organu, np. orzeczenia o niepełnosprawności, w którym są wskazania do szkoleń,
 • wskazane przez tę osobę, jeżeli uprawdopodobni ona, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy; koszt tego szkolenia nie może przekroczyć dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Gdzie mogą odbywać się tak dofinansowane szkolenia?

Szkolenie osób niepełnosprawnych może odbywać się w placówkach szkolących lub w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych.

Jakie koszty są pokrywane?

Pokrycie kosztów szkolenia obejmuje nie tylko należność przysługującą jednostce szkolącej, ale także koszty:

 • ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków;
 • zakwaterowania i wyżywienia w części albo w całości;
 • przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • usług tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych.

Jakie koszty ponosi osoba niepełnosprawna?

Osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów dofinansowanych w ten sposób szkoleń z wyjątkiem sytuacji, gdy nie ukończyła szkolenia z własnej winy. W takim przypadku zwraca koszty. Nie musi tego robić, jeżeli powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie pracy.

Czy pracujący niepełnosprawni mogą skorzystać z dofinansowania na szkolenia?

Szkolenie osób niepełnosprawnych może być organizowane także przez pracodawcę. W takim przypadku poniesione koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych na wniosek pracodawcy mogą być refundowane do wysokości 70%, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Wielkość zwrotu zależeć będzie też od rodzaju szkolenia oraz wielkości pracodawcy:

 • w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą;
 • w odniesieniu do dużych przedsiębiorców refundacja nie może przekroczyć 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Jakie koszty są refundowane?

Refundacja obejmuje poniesione w związku ze szkoleniem koszty:

 • usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie poniesione za godziny, podczas których prowadzą one szkolenie;
 • usług tłumacza języka migowego dla osoby niesłyszącej bądź słabosłyszącej, tłumacza-przewodnika dla osoby głuchoniewidomej, lektora dla osoby niewidomej lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • podróży osób prowadzących szkolenie, uczestników szkolenia, tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia;
 • usług doradczych;
 • obsługi administracyjno-biurowej;
 • wynajmu pomieszczeń;
 • amortyzacji wyposażenia i narzędzi, z wyłączeniem wyposażenia i narzędzi zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;
 • materiałów szkoleniowych.

Refundacja jest przeznaczona również na pokrycie wydatków obejmujących koszty płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.

Gdzie składa się wniosek?

Wniosek o przyznanie dofinansowania na szkolenia dla niepełnosprawnego pracownika składa się przed rozpoczęciem projektu szkoleniowego do starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy.

Czy są jakieś możliwości dofinansowań kosztów szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programów celowych?

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), został uruchomiony i realizowany jest pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. W jego ramach można starać się o dofinansowanie na szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Czy są jakieś dofinansowania na szkolenia z zakresu Języka Migowego czy SKOGN?

W dniu 5 lipca 2012r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia Polskiego Języka Migowego, Systemu Językowo-Migowego, SKOGN – Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika osób głuchoniewidomych (Dz. U. Nr 0, poz. 687).

Kto może uzyskać to dofinansowanie?

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną, składają wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce swego zamieszkania.

Kiedy składa się wnioski o dofinansowanie kosztów szkolenia?

Wniosek można złożyć w każdym czasie. Wniosek złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego jest rozpatrywany w pierwszym miesiącu następnego roku.

W jakiej kwocie dofinansowanie szkolenia języka migowego czy SKOGN można uzyskać?

Dofinansowanie wynosi:

 • dla osoby uprawnionej – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia,
 • dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia.

Udostępnij. Podziel się tym.👍